Zadzwoń: 58 303 30 30 - Napisz: gimnazjum@oswiatalingwista.eu

Harmonogram zebrań z rodzicami (2016/2017)

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas pierwszych

Zebrania z rodzicami uczniów klas I rozpoczynamy o godz. 17.00

8 września 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 1

3 listopada 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 2

8 grudnia 2016 r. – Zebranie śródroczne (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych ocenach za I semestr)

9 marca 2017 r. – Zebranie informacyjne nr 3

11 maja 2017 r. – Zebranie podsumowujące (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych za rok szkolny)

Harmonogram zebrań z rodzicami uczniów klas drugich i trzecich

Zebrania z rodzicami uczniów klas II rozpoczynamy o godz. 17.00, natomiast z rodzicami klas III – 18.30

15 września 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 1 Uwaga! Zebranie dla rodziców uczniów klas IIB, IIC, IIIA i IIIB rozpoczyna się wyjątkowo o godz. 17.30! 

3 listopada 2016 r. – Zebranie informacyjne nr 2

8 grudnia 2016 r. – Zebranie śródroczne (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych ocenach za I semestr)

9 marca 2017 r. – Zebranie informacyjne nr 3 (omówienie stanu przygotowań do projektu edukacyjnego – kl. II; przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym – kl. III)

11 maja 2017 r. – Zebranie podsumowujące (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz proponowanych za rok szkolny; omówienie systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – kl. III)

Back to Top

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązyuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.